Hà Nội, Ngày 19/03/2019

Tổ chức sắp xếp lại tổ chức hành chính nhà nước hiện nay - một số vấn đề đặt ra

Đơn vị hành chính là một bộ phận trong cấu trúc tổ chức hành chính nhà nước, thể hiện quan hệ quyền lực giữa Trung ương với chính quyền địa phương. Việc phân chia lãnh thổ quốc gia thành các đơn vị hành chính để tổ chức thực thi quyền lực nhà nước có hiệu quả là vấn đề trọng yếu của các quốc gia. Bài viết nêu lên những nguyên tắc cơ bản và thực trạng đơn vị hành chính ở Việt Nam hiện nay, qua đó đưa ra những giải pháp góp phần đổi mới, sắp xếp các đơn vị hành chính.

Thời sự

Tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng

Phát biểu tại Hội Báo toàn quốc năm 2019, Thủ tướng đề nghị, báo chí nước nhà cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, những thành quả trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong hoạt động báo chí.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhìn từ gương sáng Hồ Chí Minh và Quy định của Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa XII

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 10/2018) đã thông qua Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Việc thực hiện tốt Quy định sẽ tạo sự chuyển biến tích cực đối với năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng; đất nước sẽ tiến thêm một bước quan trọng trên con đường đổi mới vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ thực tế và quan điểm, gương sáng Hồ Chí Minh, chúng ta càng thấy rõ hơn sự đúng đắn trong Quy định của Trung ương Đảng.

Nghiên cứu - Trao đổi

Tổ chức sắp xếp lại tổ chức hành chính nhà nước hiện nay - một số vấn đề đặt ra

Đơn vị hành chính là một bộ phận trong cấu trúc tổ chức hành chính nhà nước, thể hiện quan hệ quyền lực giữa Trung ương với chính quyền địa phương. Việc phân chia lãnh thổ quốc gia thành các đơn vị hành chính để tổ chức thực thi quyền lực nhà nước có hiệu quả là vấn đề trọng yếu của các quốc gia. Bài viết nêu lên những nguyên tắc cơ bản và thực trạng đơn vị hành chính ở Việt Nam hiện nay, qua đó đưa ra những giải pháp góp phần đổi mới, sắp xếp các đơn vị hành chính.

Thực tiễn - Kinh nghiệm

Vận dụng phép biện chứng duy vật trong quá trình xây dựng và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã trải qua hơn ba mươi năm, đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, đã, đang và sẽ đem lại những thay đổi lớn lao cho đất nước và dân tộc. Kết quả quan trọng đó có phần quan trọng là Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của triết học mác xít, trong đó có phép biện chứng duy vật vào xây dựng và thực hiện đường lối đổi mới.

Nhìn ra thế giới

Mô hình tổ chức và hoạt động của Chính phủ Liên Xô giai đoạn 1946 - 1991 và những giá trị tham khảo đối với Việt Nam  

Tổ chức và hoạt động của nhà nước Liên Xô trước đây (giai đoạn 1946 - 1991) là một thể chế kiểu mới - kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) đầu tiên trên thế giới. Mặc dù có nhiều khiếm khuyết, nhưng tổ chức và hoạt động của bộ máy Chính phủ Liên Xô đã trở thành hình mẫu của nhiều quốc gia và là mục tiêu hướng tới của các lực lượng tiến bộ trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở các nước Á - Phi - Mỹ Latinh, góp phần hình thành một trào lưu cách mạng to lớn, làm biến đổi cục diện chính trị thế giới thế kỷ XX. Bài viết tập trung nghiên cứu và đưa ra những nhận xét về ưu điểm và hạn chế trong tổ chức, hoạt động của Chính phủ Liên Xô, từ đó rút ra những giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Chính phủ năm 2015.

Xây dựng nông thôn mới

Xã Đông Hưng đưa hành, tỏi trở thành cây trồng chủ lực

Xác định vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm trên cơ sở khai thác các điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, về thổ nhưỡng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã xây dựng được những sản phẩm chủ lực trong đó nổi bật là mô hình trồng hành tỏi. Nhờ loại cây này mà nhiều gia đình đã từng bước thoát nghèo và có kinh tế ổn định, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM ở địa phương.

Bạn đọc viết

Làm sao để bộ mặt lạnh lùng của “đầy tớ của dân” nở nụ cười?

Đã đến lúc, phải ráo riết thực hiện “văn hóa công vụ”, vì đây không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm của những “đầy tớ của dân” mà còn vì sự phát triển và hội nhập của đất nước.

Thông tin kinh tế - xã hội

Ngôi Tự Cổ Phú Long

Là một di tích cổ trải qua hơn trăm năm vì vậy Phú Long Tự mặc nhiên là nơi tu đạo của rất nhiều phật tử thập phương. Đây là ngôi chùa làng Phú Nhuận do ông Lê Tự Tài cho dựng vào năm 1804. Chùa còn có tên là chùa ông Gia Chất, chùa bà Cả Tọa Đành. Chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).

Video nổi bật